Informacja o szkoleniu dowódców OSP

Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)

Informujemy, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu wieluńskiego na rok 2019” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu przeprowadzi szkolenie dla Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (dowódców osp) w terminie od 16 marca do 30 kwietnia 2019 r. Szkolenie jest organizowane dla druhów strażaków, którzy już dostarczyli karty skierowania do tut. Komendy z jednostek OSP.

W dniu 16 marca o godz. 9oo w tut. Komendzie nastąpi rozpoczęcie szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie  http://www.platforma2.wint.pl/).

Terminarz planowanych zajęć:

16.03;  17:03;  31.03;  14.04:  28. 04 – egzamin

30.04 –  godz. 1800  zakończenie szkolenia (miejsce do uzgodnienia).

Z uwagi na zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących udział bezpośredni w działaniach ratowniczych grupa szkolących może maksymalnie wynosić 20 osób. W chwili obecnej posiadamy ponad 20 kart.

Nie przybycie w dniu 16 marca o godz. 9oo spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Uwaga!

Druhowie, którzy nie dostarczyli kserokopii posiadanych szkoleń wraz kartą skierowania (szkolenie podstawowe i ratownictwa technicznego) proszeni są o jak najszybsze doręczenie ich do tut. Komedy (najpóźniej podczas pierwszych zajęć w dniu 16 marca 2019 r.).

Podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń w komorze dymowej obowiązuje pełne umundurowanie bojowe natomiast na zajęciach praktyczne umundurowanie koszarowe.

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Konieczny