Zasady bezpieczeństwa podczas żniw

Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.

Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice o masie min. 6 kg oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

Podczas składowania palnych płodów rolnych należy:

 • Sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,
 • Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

  od budynków wykonanych z materiałów:

 1. palnych – 30 m,
 2. niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 3. od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 4. od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 5. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 6. od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
 7. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
 • Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 • Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. 

Bezwzględnie zabronione jest:

 • Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 • Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.