Informacja o szkoleniu strażaków ratowników OSP

Szkolenie strażaków ratowników OSP II kwartał 2019 r.

Tut. Komeda Informuje, że będzie prowadzić w dniach 0d 8 września do 17 listopada dodatkowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP ( dla 40 strażaków).  Zajęcia będą odbywały w tut. Komendzie we wtorki i czwartki w godz. od 16 do 22, oraz soboty i niedzielę od godz. 9oo zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.  Szkolenie będzie prowadzone:

wrzesień – 8,10,12,17,19,24,26

październik – 1,3,5,8,10,12,13,15,17,22,26,

listopad – 12,13,17.

Program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych i będzie realizowany we wtorki, czwartki oraz soboty i niedziele. Terminy zajęć szkoleniowych są zamieszczone na stronie internetowej tut. Komendy. Karta skierowania oprócz zatwierdzenia przez Naczelnika/Prezesa danej jednostki, Burmistrza/Wójta gminy lub osoby upoważnionej winna również posiadać akceptację właściwego komendanta gminnego ZOSP. Na szkolenia prosimy kierować osoby, które spełniają wymagania oraz wyrażają chęć pełnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W związku z limitowaniem miejsc na każda gminę przypadają 4 miejsca z wyjątkiem Skomlina gdzie ilość miejsc wynosi 3, a gmina Wieluń – 5 miejsc.

Ponadto przypominamy, że w dniu 7 września rozpoczyna się szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone w soboty i niedziele. Terminarz szkoleń przedstawia się następująco:

Wrzesień – 7,15,22,29

Październik – 2,3,12,13,19,20,

Listopad – 3,10,16,24.

 Również w IV kwartale będzie prowadzone szkolenie Naczelników OSP, na które są jeszcze wolne miejsca. Szkolenie będzie prowadzone w dniu 21.09, 06.10  oraz 27.10.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest dostarczenie do wydziału JRG w Wieluniu następujących dokumentów:

skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku do pobrania),

potwierdzenie ukończenia szkolenia niższego stopnia (ksero zaświadczenia).

wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat

Karta skierowania powinna zostać dokładnie wypełniona i dostarczona do tut. Komendy. Osoba kierująca druha na szkolenie (burmistrz/wójt gminy i naczelnik OSP) potwierdza, że druh posiada:
– zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

– ważne na czas szkolenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Karty skierowania na wszystkie szkolenia należy dostarczyć do tut. Komendy w terminie do 20 sierpnia 2019 r. Nie dostarczenie kart w wymaganym terminie będzie rozumiane jako rezygnacje z przyznanego miejsca, które będą przyznane dla strażaków z innych gmin.

Opracowanie: mł. bryg. J. Konieczny