Informacja o szkoleniach OSP w 2020 r.

Szkolenie OSP – informacje ogólne

Przypominamy, że obowiązującym dokumentem dotyczącym realizacji szkoleń członków OSP są z dnia 1 stycznia 2016 roku „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, które Komendant Główny PSP zatwierdził w dniu 17 listopada 2015 roku. Wspomniane zasady wraz z nowymi dedykowanymi programami szkoleń członków OSP można pobrać ze strony: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/ZasadyOrganizacji_Szkolen_OSP.

Plan szkoleń w roku bieżącym przedstawia się następująco:

  • Szkolenie podstawowe                                           – 09.02 – 17.05.2020 r. – planowana liczba słuchaczy – 40
  • Szkolenie podstawowe                                           – 06.09 – 22.11.2020 r. – planowana liczba słuchaczy – 40
  • Szkolenie z zakresu Ratownictwa Technicznego – 05.04 – 26.04.2020 r. – planowana liczba słuchaczy – 40
  • Szkolenie KDR (dowódców)                                   – 27.09 – 25.11.2020 r. – planowana liczba słuchaczy – 20

 

Szkolenie podstawowe w roku bieżącym będzie realizowane dla 80 strażaków. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydował zarząd gminny ZOSP, który winień się kierować zasadą, iż pierwszeństwo mają członkowie jednostek z KSRG i jednostek aspirujących do tego systemu. Karta skierowania oprócz zatwierdzenia przez Naczelnika lub Prezesa danej jednostki, Burmistrza lub Wójta gminy lub osoby upoważnionej winna również posiadać akceptację właściwego komendanta gminnego ZOSP. Na szkolenia prosimy kierować osoby, które spełniają wymagania oraz wyrażają chęć pełnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach ( 126 godzin lekcyjnych). Powyższe dotyczy wyłącznie szkoleń podstawowych, na pozostałe szkolenia wymagana jest jedynie akceptacja zarządu jednostki oraz Burmistrza/Wójta gminy. Ilość miejsc na szkolenie podstawowe dla każdej gminy wynosi 4 z wyjątkiem gminy Wieluń 5 miejsc i gminy Skomlin – 3 miejsca. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego r. jest szkoleniem uzupełniającym dla strażaków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe według programu z dnia 11.05.2006 r. (przed 2015 r.)

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest dostarczenie do wydziału JRG w Wieluniu następujących dokumentów:

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku do pobrania),
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia niższego stopnia (ksero zaświadczenia).
  • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (dotyczy szkolenia KDR.

Karta skierowania powinna zostać dokładnie wypełniona i dostarczona do tut. Komendy minimum 30 dni przed terminem planowanego szkolenia. Osoba kierująca druha na szkolenie (burmistrz/wójt gminy i naczelnik OSP) potwierdza, że druh posiada:
– zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

– ważne na czas szkolenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty są do pobrania w zakładce Szkolenia OSP