Nabór na szkolenia strażaków OSP

Informujemy o naborze na szkolenia OSP, które będą realizowane przez KP PSP w Wieluniu do końca 2020 roku. 

Plan szkoleń, które będą realizowane w tym roku przedstawia się następująco:

  • Szkolenie podstawowe                                            – 06.09 – 30.11.2020 r. – liczba miejsc – 40
  • Szkolenie z zakresu Ratownictwa Technicznego  – 05.09 – 27.09.2020 r. – liczba miejsc – 25
  • Szkolenie KDR (dowódców)                                    – 03.10 – 25.10.2020 r. – liczba miejsc – 15

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego r. jest szkoleniem uzupełniającym dla strażaków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe według programu z dnia 11.05.2006 r. (przed 2016 r.)

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest dostarczenie do wydziału JRG w Wieluniu następujących dokumentów:

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku do pobrania),karta-skierowania OSP-szkolenie podstawowekarta-skierowania OSP- inne szkolenia
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia niższego stopnia (ksero zaświadczenia – szkolenia rat. technicznego i KDR).
  • wiek – ukończone 18 lat (w dniu rozpoczęcia szkolenia podstawowego OSP) i nieprzekroczone 65 lat
  • minimum 3-letni okres od ukończenia szkolenia podstawowego strażaków OSP (dotyczy szkolenia KDR).

Karta skierowania powinna zostać dokładnie wypełniona i dostarczona do tut. Komendy minimum 14 dni przed terminem planowanego szkolenia. Osoba kierująca druha na szkolenie (burmistrz/wójt gminy i naczelnik OSP) potwierdza, że druh posiada:
– zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

– ważne na czas szkolenia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Karty skierowania oraz zaświadczenia można składać w KP PSP w Wieluniu u następujących funkcjonariuszy:

kpt. Grzegorz Kasprzyczak – 534 908 998

st. kpt. Tomasz Łodo – 781 954 780

Limity na gminę w przypadku szkolenia podstawowego wynoszą: gm. Wieluń – 5 miejsc, gm. Skomlin – 3 miejsca, pozostałe gminy – 4 miejsca. O zgłoszeniu kandydatów decydują jednostki OSP w porozumieniu z władzami szczebla gminnego ZOSP RP.