Informacja nowe „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych

INFORMACJA

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, które Komendant Główny PSP zatwierdził w dniu 17 listopada 2015 roku. Wspomniane zasady wraz z nowymi dedykowanymi programami szkoleń członków OSP można pobrać ze strony: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zasady-Organizacji_Szkolen_OSP.

W roku bieżącym tut. Komenda planuje przeprowadzić szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego wg programu z 11 maja 2006 roku(starego programu) oraz szkolenie podstawowe wg nowego programu dla około 40 strażaków ( decyduje kolejność zgłoszenia). Powyższe jest podyktowane tym, iż podczas szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP należy realizować zajęcia praktyczne (test wydolnościowy i ćwiczenia) w komorze dymowej. Ponieważ nie posiadamy takowej mamy przyznany limit.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest dostarczenie do wydziału JRG KP PSP w Wieluniu następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku w załączniku),
  UWAGA:

  Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy lub Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:

  –       zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,

  –       ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  –       kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

KARTA SKIEROWANIA DO POBRANIA W ZAKŁADCE SZKOLENIE OSP