Szkolenie ratownictwa technicznego członków OSP

Informujemy, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu wieluńskiego na rok 2016”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno – technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu planuje zorganizowanie „Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP” (wg programu z 2006 r.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie do tut. Komendy następujących dokumentów:

 • kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego wiek uczestnika szkolenia (ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
 • kserokopię zaświadczenia ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP
 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku w załączniku),
  UWAGA:
  Karta skierowania powinna zostać dokładnie i całkowicie wypełniona. Osoba kierująca druha na szkolenie (przedstawiciel urzędu gminy i Naczelnik OSP) oświadcza, że druh posiada:
  –       zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
  –       ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  –       kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zajęciach praktycznych szkolenia obowiązuje umundurowanie specjalne (wraz z wyposażeniem osobistym).

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone z zastosowaniem metody nauczania na odległość e-learning. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest dostarczenie wydruku raportu z platformy edukacyjnej z zaliczeniem, co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej

Zajęcia praktyczne w ilości 14 godzin organizowane będą w siedzibie tut. komendy.

Terminarz szkolenia:

 • spotkanie organizacyjne dotyczące szkoleń z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbędzie się 5 marca 2016 r. o godzinie 1000  w OSP Kraszkowice (do tego czasu każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie  http://www.platforma2.wint.pl/),
 • egzamin teoretyczny – 2 kwietnia 2016 r. godz. 9: 00 w tut. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest dostarczenie wydruku raportu z platformy edukacyjnej z zaliczeniem, co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej (szkolenie BHP i Ratownictwo Techniczne). Po egzaminie zajęcia praktyczne (umundurowanie specjalne)
 • egzamin praktyczny odbędzie się 24 kwietnia 2016 r. o godzinie 9: 00 w siedzibie tut. komendy
 • planowane zakończenie szkolenia – 27 kwietnia 2016  r. godz. 1900 w OSP Kraszkowice.

Wypełnioną kartę skierowania wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wiek kierowanego na szkolenie należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu ul. Wodna 1
w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2016 r. do godz. 14: 00 (pierwszeństwo KSRG i kolejność zgłoszeń).