INFORMACJA – szkolenie członków OSP w 2017

Z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, które Komendant Główny PSP zatwierdził w dniu 17 listopada 2015 roku. Wspomniane zasady wraz z nowymi dedykowanymi programami szkoleń członków OSP można pobrać ze strony: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/ZasadyOrganizacji_Szkolen_OSP.

W roku bieżącym tut. Komenda planuje przeprowadzić szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego wg programu z 11 maja 2006 roku (starego programu) oraz szkolenie podstawowe wg nowego programu dla około 40 strażaków. Powyższe jest podyktowane tym, iż podczas szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP należy realizować zajęcia praktyczne (test wydolnościowy i ćwiczenia) w komorze dymowej. Ponieważ nie posiadamy takowej mamy przyznany limit. Ponadto planowane jest szkolenie w zakresie KDR – kierujących działaniem ratowniczym (dowódców).

  • Szkolenie podstawowe – 10.09 – 20.11.2017
  • Szkolenie KDR (dowódców – 23.09. – 15.11.
  • Szkolenie RT (ratownictwa technicznego) – 01.05 – 25.06

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest dostarczenie do wydziału JRG w Wieluniu następujących dokumentów:

  • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (KARTA SKIEROWANIA –  wzór druku do pobrania),
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (dotyczy KDR);
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia niższego stopnia (ksero zaświadczenia).

Karta skierowania powinna zostać dokładnie wypełniona i dostarczona do tut. Komendy minimum 30 dni przed terminem planowanego szkolenia (decyduje kolejność zgłoszeń). Osoba kierująca druha na szkolenie (burmistrz/wójt gminy i naczelnik OSP) potwierdza, że druh posiada:
– zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

– ważne na czas szkolenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
– kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunkiem rozpoczęcia się szkolenia jest zebranie minimum 30 chętnych druhów.

UWAGA:

W przypadku potrzeby przeprowadzenia innego szkolenia (oprócz podstawowego) zgodnie z wymienionymi wyżej „Zasadami organizacji szkoleń….” prosimy o zgłaszanie potrzeb do wydziału JRG tut. komendy. W przypadku zorganizowania grupy minimum 20 strażaków chętnych do szkolenia istnieje możliwość jego przeprowadzenia.